ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 เมษายน 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้"
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 9 คน
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้ (ม. 3)
nongsua62-1-01
nongsua62-1-02
nongsua62-1-03
nongsua62-1-04
nongsua62-1-05
nongsua62-1-06
nongsua62-1-07
nongsua62-1-08
nongsua62-1-09
nongsua62-1-10
nongsua62-1-11
nongsua62-1-12
nongsua62-1-13
nongsua62-1-14
nongsua62-1-15
nongsua62-1-16
nongsua62-1-17
nongsua62-1-18
nongsua62-1-19
nongsua62-1-20
nongsua62-1-21
nongsua62-1-22
nongsua62-1-23
nongsua62-1-24
nongsua62-1-25
nongsua62-1-26
nongsua62-1-27
nongsua62-1-28
nongsua62-1-29
nongsua62-1-30
nongsua62-1-31
nongsua62-1-32
nongsua62-1-33
nongsua62-1-34
nongsua62-1-35

หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์