ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52 มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52

tissue52-01
tissue52-02
tissue52-03
tissue52-04
tissue52-05
tissue52-06
tissue52-07
tissue52-08
tissue52-09
tissue52-10
tissue52-11
tissue52-12
tissue52-13
tissue52-14
tissue52-15
tissue52-16
tissue52-17
tissue52-18
tissue52-19
tissue52-20
tissue52-21
tissue52-22
tissue52-23
tissue52-24
tissue52-25
tissue52-26
tissue52-27
tissue52-28
tissue52-29
tissue52-30
tissue52-31
tissue52-32
tissue52-33
tissue52-34
tissue52-35
tissue52-36
tissue52-37
tissue52-38
tissue52-39
tissue52-40
tissue52-41
tissue52-42
tissue52-43
tissue52-44
tissue52-45
tissue52-46
tissue52-47
tissue52-48
tissue52-49
tissue52-50
tissue52-51
tissue52-52
tissue52-53
tissue52-54
tissue52-55
tissue52-56
tissue52-57
tissue52-58
tissue52-59
tissue52-60


หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม