ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 53
วันที่ 18-20 กันยายน 2562
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 53 มีผู้เข้ารับการอบรม 15 คน
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 53

tissue53-01
tissue53-02
tissue53-03
tissue53-04
tissue53-05
tissue53-06
tissue53-07
tissue53-08
tissue53-09
tissue53-10
tissue53-11
tissue53-12
tissue53-13
tissue53-14
tissue53-15
tissue53-16
tissue53-17
tissue53-18
tissue53-19
tissue53-20
tissue53-21
tissue53-22
tissue53-23
tissue53-24
tissue53-25
tissue53-26
tissue53-27
tissue53-28
tissue53-29
tissue53-30


หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม