ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 5 กันยายน 2562
คณะเกษตร กำแพงแสน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
จำนวน 13 คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

meiji62-01
meiji62-02
meiji62-03
meiji62-04
meiji62-05
meiji62-06
meiji62-07
meiji62-08
meiji62-09
meiji62-10
meiji62-11
meiji62-12
meiji62-13
meiji62-14
meiji62-15
meiji62-16
meiji62-17
meiji62-18
meiji62-19
meiji62-20
meiji62-21
meiji62-22
meiji62-23
meiji62-24
meiji62-25
meiji62-26
meiji62-27
meiji62-28
meiji62-29
meiji62-30

หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน