ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานทำบุญครบรอบ 41 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
และงานปีใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 41 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่
มีพิธีไหว้พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน สักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ไหว้ศาลพ่อปู่ ไหว้ท่านขุนตะนาวศรี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล
บุคลากรรับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่
งานทำบุญครบรอบ 41 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่

clgc41-001
clgc41-002
clgc41-003
clgc41-004
clgc41-005
clgc41-006
clgc41-007
clgc41-008
clgc41-009
clgc41-010
clgc41-011
clgc41-012
clgc41-013
clgc41-014
clgc41-015
clgc41-016
clgc41-017
clgc41-018
clgc41-019
clgc41-020
clgc41-021
clgc41-022
clgc41-023
clgc41-024
clgc41-025
clgc41-026
clgc41-027
clgc41-028
clgc41-029
clgc41-030
clgc41-031
clgc41-032
clgc41-033
clgc41-034
clgc41-035
clgc41-036
clgc41-037
clgc41-038
clgc41-039
clgc41-040
clgc41-041
clgc41-042
clgc41-043
clgc41-044
clgc41-045
clgc41-046
clgc41-047
clgc41-048
clgc41-049
clgc41-050
clgc41-051
clgc41-052
clgc41-053
clgc41-054
clgc41-055
clgc41-056
clgc41-057
clgc41-058
clgc41-059
clgc41-060
clgc41-061
clgc41-062
clgc41-063
clgc41-064
clgc41-065
clgc41-066
clgc41-067
clgc41-068
clgc41-069
clgc41-070
clgc41-071
clgc41-072
clgc41-073
clgc41-074
clgc41-075
clgc41-076
clgc41-077
clgc41-078
clgc41-079
clgc41-080
clgc41-081
clgc41-082
clgc41-083
clgc41-084
clgc41-085
clgc41-086
clgc41-087
clgc41-088
clgc41-089
clgc41-090
clgc41-091
clgc41-092
clgc41-093
clgc41-094
clgc41-095
clgc41-096
clgc41-097
clgc41-098
clgc41-099
clgc41-100
clgc41-101
clgc41-102
clgc41-103
clgc41-104
clgc41-105
clgc41-106
clgc41-107
clgc41-108
clgc41-109
clgc41-110
clgc41-111
clgc41-112
clgc41-113
clgc41-114
clgc41-115
clgc41-116
clgc41-117
clgc41-118
clgc41-119
clgc41-120
clgc41-121
clgc41-122
clgc41-123
clgc41-124
clgc41-125
clgc41-126
clgc41-127
clgc41-128
clgc41-129
clgc41-130
clgc41-131
clgc41-132
clgc41-133
clgc41-134
clgc41-135
clgc41-136
clgc41-137
clgc41-138
clgc41-139
clgc41-140


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ