ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 59
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 59
มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 59

tissue59-01
tissue59-02
tissue59-03
tissue59-04
tissue59-05
tissue59-06
tissue59-07
tissue59-08
tissue59-09
tissue59-10
tissue59-11
tissue59-12
tissue59-13
tissue59-14
tissue59-15
tissue59-16
tissue59-17
tissue59-18
tissue59-19
tissue59-20
tissue59-21
tissue59-22
tissue59-23
tissue59-24
tissue59-25
tissue59-26
tissue59-27
tissue59-28
tissue59-29
tissue59-30
tissue59-31
tissue59-32
tissue59-33
tissue59-34
tissue59-35
tissue59-36
tissue59-37
tissue59-38
tissue59-39
tissue59-40
tissue59-41
tissue59-42
tissue59-43
tissue59-44
tissue59-45
tissue59-46
tissue59-47
tissue59-48
tissue59-49
tissue59-50
tissue59-51
tissue59-52
tissue59-53
tissue59-54
tissue59-55
tissue59-56
tissue59-57
tissue59-58
tissue59-59
tissue59-60
tissue59-61
tissue59-62
tissue59-63
tissue59-64
tissue59-65
tissue59-66
tissue59-67
tissue59-68
tissue59-69
tissue59-70


หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม