ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วันที่ 29 มกราคม 2565
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 62 คน
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

การผสมเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
kuskps65-001
kuskps65-002
kuskps65-003
kuskps65-004
kuskps65-005
kuskps65-006
kuskps65-007
kuskps65-008
kuskps65-009
kuskps65-010
kuskps65-011
kuskps65-012
kuskps65-013
kuskps65-014
kuskps65-015
kuskps65-016
kuskps65-017
kuskps65-018
kuskps65-019
kuskps65-020
kuskps65-021
kuskps65-022
kuskps65-023
kuskps65-024
kuskps65-025
เรียนรู้เรื่องน้ำและการวิเคราะห์น้ำดี-น้ำเสีย
kuskps65-026
kuskps65-027
kuskps65-028
kuskps65-029
kuskps65-030
kuskps65-031
kuskps65-032
kuskps65-033
kuskps65-034
kuskps65-035
kuskps65-036
kuskps65-037
kuskps65-038
kuskps65-039
kuskps65-040
kuskps65-041
kuskps65-042
kuskps65-043
kuskps65-044
kuskps65-045
kuskps65-046
kuskps65-047
kuskps65-048
kuskps65-049
kuskps65-050
kuskps65-051
kuskps65-052
kuskps65-053
kuskps65-054
kuskps65-055
kuskps65-056
kuskps65-057
kuskps65-058
kuskps65-059
kuskps65-060
การสกัดและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านด้วย microplate reader
kuskps65-061
kuskps65-062
kuskps65-063
kuskps65-064
kuskps65-065
kuskps65-066
kuskps65-067
kuskps65-068
kuskps65-069
kuskps65-070
kuskps65-071
kuskps65-072
kuskps65-073
kuskps65-074
kuskps65-075
kuskps65-076
kuskps65-077
kuskps65-078
kuskps65-079
kuskps65-080
kuskps65-081
kuskps65-082
kuskps65-083
kuskps65-084
kuskps65-085
kuskps65-086
kuskps65-087
kuskps65-088
kuskps65-089
kuskps65-090
kuskps65-091
kuskps65-092
kuskps65-093
kuskps65-094
kuskps65-095
kuskps65-096
kuskps65-097
kuskps65-098
kuskps65-099
kuskps65-100

หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์