ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะ
วันที่ 6 มกราคม 2565
ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ
ศึกษาดูงาน ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว.

mhesi65-01
mhesi65-02
mhesi65-03
mhesi65-04
mhesi65-05
mhesi65-06
mhesi65-07
mhesi65-08
mhesi65-09
mhesi65-10
mhesi65-11
mhesi65-12
mhesi65-13
mhesi65-14
mhesi65-15
mhesi65-16
mhesi65-17
mhesi65-18
mhesi65-19
mhesi65-20
mhesi65-21
mhesi65-22
mhesi65-23
mhesi65-24
mhesi65-25
mhesi65-26
mhesi65-27
mhesi65-28
mhesi65-29
mhesi65-30
mhesi65-31
mhesi65-32
mhesi65-33
mhesi65-34
mhesi65-35
mhesi65-36
mhesi65-37
mhesi65-38
mhesi65-39
mhesi65-40
mhesi65-41
mhesi65-42
mhesi65-43
mhesi65-44
mhesi65-45
mhesi65-46
mhesi65-47
mhesi65-48
mhesi65-49
mhesi65-50
mhesi65-51
mhesi65-52
mhesi65-53
mhesi65-54
mhesi65-55


หน้าแรก | ภาพศึกษาดูงาน