ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
ที่พัก - การเดินทาง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ข่าวฝึกอบรม
อบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้าการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2561
ใบสมัคร
 
อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAPการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4
วันที่ 21 - 23 เมษายน 2561
ใบสมัคร
 
อบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561
ใบสมัคร
 
อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48
วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561
ใบสมัคร
 
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
สมนึก พรมแดง, สมชาย แกสันเทียะรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
คุณสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 ประเภทข้าราชการ กลุ่มงานบริการวิชาการ และคุณสมชาย แกสันเทียะ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3 หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ ประเภทลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง...
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560
ภาพศึกษาดูงาน
Niigata Universityอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture, Niigata University
วันที่ 22 มกราคม 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12-13 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
มะเขือพวง
มะเขือพวง
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
สาละลังกา
สาละลังกา
แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม
ธูปฤาษี
ธูปฤาษี