clgc contact
space12 12 งานวิจัย space12 12
IMAGE
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง อ่านต่อ...
space12 12 รางวัล space12 12
IMAGE
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
คุณสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 ประเภทข้าราชการ กลุ่มงานบริการวิชาการ และคุณสมชาย แกสันเทียะ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3 หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ ประเภทลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง อ่านต่อ...
space12 12 ภาพกิจกรรม space12 12
space12 12 ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ space12 12