ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง
แบบไม่กลับกอง
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ ม. เกษตรศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ข่าวฝึกอบรม
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าลงทะเบียน
ตารางการอบรม
ขอเลื่อนการอบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลังเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
ใบสมัคร
 
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54
วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563
ใบสมัคร
 
ประกาศ
ขอความร่วมมือ ระยะห่าง
โรงเรือนตาข่าย โรงเรือนตาข่ายด้วยขณะนี้โรงเรือนตาข่ายกันแมลงของหน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณว่างลง 1 หลัง ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้โรงเรือนดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โทร. 087-1665251
งานวิจัย
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และเวลา ซึ่งถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร และชุดอุปกรณ์ช่วยผสมที่ต่อเชื่อมกับอุปรณ์อิเล็กทรอนิคส์ คือ ระบบตั้งเวลาและชุดควบคุมภาระงาน ทำให้สามารถกำหนดความถี่หรือระยะเวลาในการกวนผสมอินทรียวัตถุภายในถังได้อย่างเหมาะสม ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านของการย่นระยะเวลาการหมักเสร็จสมบูรณ์ สอบถามได้ที่ อาจารย์ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โทร. 0-3435-1399
รางวัล
รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบโปสเตอร์รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบโปสเตอร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมนึก พรมแดง ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน และ ดร. ศิริพรรณ สุขขัง ที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย การนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากการส่งผลงานวิจัยเรื่อง ปริมาณออกซาเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักโขม 12 สายพันธุ์ อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 53การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 53
วันที่ 18-20 กันยายน 2562
ภาพศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
งานทำบุญครบรอบ 39 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่งานทำบุญครบรอบ 39 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี
ทุเรียนเทศ
ทุเรียนเทศ
น้อยหน่า
น้อยหน่า
มะม่วง
มะม่วง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th